/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/01/#ubuntu-vn.txt

vubuntor552hi hi00:58
=== n0bawk` is now known as n0bawk
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
vubuntor337hi chào diễn đàn! giúp mình tich hợp clamAV vào postfix để scan mail với! mình cài clamav vao cái mail goi không nhận được luôn!06:15
vubuntor736bạn cho hỏi cách root để tạo postfix. mình install luôn yêu cầu root? khi đánh dòng tạo root mới yêu cầu pass hệ thống. mình đánh nhưng không hiển thị???10:19
vubuntor596cho toi hoi, ubuntu co ho tro cho viec su dung o cung di dong ko10:23
vubuntor596co su dung duoc o cung di dong voi ubuntu dc k10:24
=== Cua is now known as CuaNonOe
=== CuaNonOe is now known as Cua
=== Cua is now known as CrabOfInsanity
=== CrabOfInsanity is now known as StinkyCrab
=== StinkyCrab is now known as stc
=== stc is now known as Cua
=== Cua is now known as SluttyCrab
=== _Tux_ is now known as CoLoGoTo
=== CoLoGoTo is now known as TuxHulk
=== SluttyCrab is now known as CuaDua
=== TuxHulk is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as TuxHulk
=== TuxHulk is now known as Tux|Away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!