/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/05/#ubuntu-vn.txt

vubuntor222xin chào diễn đàn Ubuntu VN01:02
vubuntor222Xin cho tôi hỏi là trên Ubuntu 12.10 có chính sách gia han mật khẩu hay không ah!01:04
vubuntor222giống như trên Windows 20 or 30 ngày thì thay đổi mật khẩu 1 lần01:04
TuxZombievubuntor222: có01:27
vubuntor222vậy anh or chị có thể chỉ em tùy chỉnh được không ah01:43
TuxZombievubuntor222: man adduser01:46
TuxZombieman passwd01:46
vubuntor222dạ em cung mới sử dụng Ubuntu01:48
vubuntor222anh chị có thể nói đường dẫn cụ thể ah01:49
TuxZombiemới sử dụng ubuntu thì làm gì động đến cả cái đó01:50
TuxZombiehuehuhue01:50
TuxZombievubuntor222: Google: password expried linux01:51
vubuntor222tìm hiểu để chuyển khai cho hệ thống máy công ty01:52
vubuntor222vậy là vào Terminal gõ lệnh kaka01:54
TuxZombievubuntor222: định làm giống kiểu AD?01:56
TuxZombieLDAP01:56
vubuntor222giờ MS đang đánh bản quyền01:57
vubuntor222nên định chuyển qua Ubuntu xài01:57
vubuntor222mà liên quan đến các chính sách bảo mật01:58
vubuntor222nên nhờ anh chị đi trước giúp đỡ01:58
* TuxZombie đi sau02:10
TuxZombiecòn chưa biết xài hàng M$ :-P02:11
TuxZombievubuntor222: định làm kiểu AD như với Windows đó chứ gì?02:11
TuxZombieThế nghiên cứu ldap đi02:11
vubuntor222đúng rồi ah02:14
vubuntor839ádfghjkl;03:28
vubuntor839a lo co' ai o? day k ?03:28
C4NoCko03:31
vubuntor839lau lam' moi' vo day03:33
vubuntor839ma` thay' ae van~ onl deu` ma` k ai tra? loi` het' bu0n` wa'03:34
favadihỏi khó không ai biết thì sao trả lời03:35
favadi:)03:35
vubuntor839hmmm03:36
vubuntor839ae bao gio` tang' cai' linux LPI ubuntu verison len wiki huong' dan~ su? dung. day ????03:36
=== vubuntor839 is now known as v0ld3m0r248
=== v0ld3m0r248 is now known as v0ld3m0rt248
favadinó là cái gì?03:38
favadi:|03:38
v0ld3m0rt248no' la` cai' huong' dan~ su? dung. truoc' khi dung`03:39
favadivậy toi tự cho lên wiki đi, moi chưa biết cái linux LPI ubuntu verison là gì cả03:40
v0ld3m0rt248la` phong? theo cai' ban? goc' linux LPI cua? red hat Fedora lam` 1 cai' y het. cho ubuntu03:41
v0ld3m0rt248do' la` ubuntu version03:41
favadi.g linux LPI ubuntu version03:43
iPhennyfavadi: http://www.ubuntu.com/news/lpi103:43
iSupyBot`Title: LPI and Canonical Announce Worlds First Ubuntu Professionals | Ubuntu (at www.ubuntu.com)03:43
v0ld3m0rt248o` o` thanks favadi  :)03:43
v0ld3m0rt248:x03:43
favadimoi làm gì đâu mà cảm ơn moi03:44
v0ld3m0rt248ah thi thay 'dung' cai can` thiet ma`03:44
vubuntor693xin chao moi nguoi05:00
vubuntor693co ai giup minh van de nay duoc khong ?05:01
vubuntor693Day la thong so minh chay lsensors:05:02
vubuntor693nouveau-pci-0068 Adapter: PCI adapter temp1:       +6847.0°C  (high = +100.0°C, crit = +110.0°C)  k8temp-pci-00c3 Adapter: PCI adapter Core0 Temp:   +48.0°C   Core1 Temp:   -28.0°C05:02
vubuntor693cho minh hoi cai temp1: +6847.0 C no la cai gi vay?05:02
C4NoCbáo sai05:04
C4NoCthế thôi05:04
vubuntor693chao ban, ban xem thong so tren cpu minh co nong khong vay?05:04
=== Cua is now known as CuaAnHai
=== CuaAnHai is now known as CuaPeo
=== CuaPeo is now known as ImpureCrab
=== Cua is now known as wimpyCrab
vubuntor608còn ai on9 không thế mọi người?20:00
vubuntor608mình có 1 tệp văn bản có nội dung như sau20:03
vubuntor608Catalog: 123 Title: Secret garden Type: Instrument Composer: Secret Garden Catalog: 124 Title: unknown Type: Instrument Composer: N.A Catalog: 125 Title: Call Type: Instrument Composer: N.A20:03
vubuntor608http://paste.ubuntu.com/5680899/20:04
iSupyBot`Title: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)20:04

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!