/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/06/#ubuntu-vn.txt

vubuntor968co ai giup 1 chut ve ubuntu02:12
vubuntor698alo cac ban09:01
vubuntor698cho minh hoi trong linux cach xem dung luong hdd09:01
vubuntor698dung lenh gi zay09:01
vubuntor698minh go df -h09:01
vubuntor698thi no bao09:01
vubuntor698150Gb, use 18gb09:02
vubuntor698nhung minh cong tat ca dung luong lai thi chua su dung toi 18gb09:02
=== TuxZombie is now known as _Tux_
ducgiang_8888_Tux_: hình như em có cái tool tải nhạc theo ca sĩ đúng không nhỉ?14:06
ducgiang_8888vất cho anh với14:06
_Tux_ducgiang_8888: github ấy anh ơi14:12
_Tux_.g github mrtuxhdb OnlineMusicDownloader14:12
iPhenny_Tux_: https://github.com/mrtuxhdb/OnlineMusicDownloader14:12
iSupyBot`Title: mrtuxhdb/OnlineMusicDownloader · GitHub (at github.com)14:12
vubuntor985cho mình hỏi mình có thể down file source của vlc từ đâu?16:15
vubuntor985và 1 bản ubuntu "trắng" chạy trên usb chỉ cài vlc thì có chạy dc file mp4 ko?16:17

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!