/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/13/#ubuntu-il.txt

lousygaruaמישהו פנוי לשיחת חולין?14:07
Ohadיש כאן מישהו?14:17
lousygaruaכן14:18
lousygaruaOhad, ^^^14:18
Ohadהאם אפשר להגדיר את האובנטו סרבר לעולם החיצון?14:19
lousygaruaכן ברור14:20
Ohadאיך עושים זאת14:20
lousygaruaיש מלא שרתים שמריצים אובונטו סרבר באינטרנט14:20
Ohadאני מתכוון במחשב שלי האישי14:20
lousygaruaמה אתה רוצה לעשות? אתה מריץ מחשב אובונטו ברשת שלך מאחורי ראוטר14:20
Ohadנכון14:20
Ohadאפשר לשחרר את המידע החוצה?14:20
lousygaruaצריך לפתוח את הפורטים שאתה רוצה בראוטר שיכוונו למחשב שלך14:21
lousygaruaאתה רוצה להריץ שרת ווב או משהו?14:21
Ohadכן14:21
lousygaruaאז אם הכתובת של המחשב שלך היא 192.168.0.100 למשל14:21
lousygaruaתפתח בראוטר את פורט 80 שיוביל לכתובת הזו14:21
lousygaruaיש אתר שמסביר על פתיחת פורטים (בד"כ בשביל ביטורנט עושים את זה)14:22
Ohadלצורך העניין עכשיו14:22
Ohadאני מכיר ומבין14:22
Ohadאבל לצורך העניין עכשיו אני יכול להכנס רק דרך האייפי הדינאמי14:22
Ohadשל הספק 10.0.0.2 לצורך העניין14:22
lousygaruaזאת מכונה וירטואלית?14:22
Ohadכן14:23
Ohadעכשיו הפורט 80 פתוח כי הכל משדר נכון14:23
lousygaruaהיית אומר קודם :) יש אפשרות בוירטואל בוקס להחליט איזה סוג כרטיס רשת יהיה למכונה14:23
Ohadאבל אני רוצה להוציא את המידע החוצה לאנשים14:23
lousygaruaאתה יכול לסדר שהמכונה הוירטואלית תהיה חלק מה־LAN שלך בבית14:23
Ohadנכון14:23
lousygaruaאוקיי ו?14:23
Ohadעשיתי זאת ואז אני והרשת הביתית שלי יכול לצפות בה14:24
Ohadאני רוצה שהעולם החיצון יצפה במידע גם14:24
lousygaruaוהראוטר מכוון לכתובת IP של המכונה הוירטואלית?14:24
Ohadכן14:24
lousygaruaאתה רוצה שאני אבדוק אם אני מגיע אליך או שבדקת וזה לא זמין14:25
lousygaruaמקבל טיים אאוט14:25
Ohadבדקתי14:25
Ohadהרי14:25
Ohadאני בעצמי במחשב הביתי שלי14:25
Ohadיכול לצפות במידע רק עם האייפי של התשתית14:25
Ohadשזה 10.0.0.0 וכולי14:25
lousygaruaואתה מכניס את האייפי שלך בדפדפן ולא רואה את השרת, הבנתי נכון?14:27
Ohadנכון14:27
Ohadכשאני כותב את האייפי הרגיל14:28
lousygaruaנשמע כמו משהו ברראוטר14:28
Ohadהוא מוביל אותי לפאנל ניהול של הראוטר14:28
lousygaruaאוקיי14:28
lousygaruaרגע14:28
lousygaruaלא טוב14:28
lousygaruaיש אולי אפשרות בראוטר שהפאנל ניהול פתוח ל־WAN14:29
lousygaruaממליץ בחום לבטל אותה14:29
lousygaruaכדי שתוכל רק לגשת מתוך הרשת הפנימית14:29
lousygaruaיכול להיות שהאפשרות הזאת חוסמת את הport forwarding14:30
Ohadאני לא יודע אם העולם החיצון יכול לראות את האפשרות לפאנל14:31
Ohad109.186.231.21114:31
Ohadאם תוכל לנסות בבקשה14:31
lousygaruaאוקיי הוא לא מגיע אליך14:32
lousygaruaיכול להיות כמה דברים14:32
lousygaruaגם אין לי פינג איך14:32
lousygaruaאליך*14:33
Ohadיכול להיות שהפורט 80 לא פתוח ברואטר עצמו14:33
lousygaruaאני לא חושב שזה הפיירוול באובונטו אם מחשבים אחרים יכולים לגשת לשם14:33
Ohadלמרות שיש לי אופציה אוטומטית לפתוח דרך תוכנות?14:33
lousygaruaכן תבדוק את פורט 80 בראוטר14:33
lousygaruaדרך תוכנות הוא יודע לעשות אבל אני לא יודע אם האובונטו סרבר יודע לפתוח בעצמו פורט בראוטר14:33
lousygaruaגם בד"כ אתה רוצה לקנפג את הפורטים ידנית בשביל שרתים14:34
Ohadאני אמור לבצע איזשהו רענון או שזה אמור לעבוד פשוט?14:35
lousygaruaאמור לעבוד14:38
lousygaruaאני עדיין לא מצליח להתחבר לאייפי הזה בפורט 8014:38
lousygaruaאתה על אפאצ'י שמה?14:38
lousygaruaבאובונטו?14:38
lousygaruaלמרות שאני בספק שהוא לא מקשיב על 8014:38
lousygaruaבעצם רגע14:38
lousygaruaיכול להיות14:38
lousygaruaשהוא מקשיב רק ל... בעצם לא14:38
lousygaruaכי אז מחשבים אחרים ברשת לא היו יכולים לגשת14:38
lousygaruaזה אובונטו סרבר או אובונטו רגיל?14:39
Ohadאובנטו סרבר14:42
Ohadאתה כאן?14:51
Ohadlousygarua, ^^^14:56
lousygaruaכן14:58
lousygaruaאני עושה משהו אני לא כל הזמן בצ'ט14:58
lousygaruaמה שלום הראוטר14:58
lousygaruaOhad, ping15:03
Ohadזה בסדר תודה :)15:08
Ohadאני כאן15:08
Ohadאני אנסה להסתדר, תודה רבה רבה על העזרה15:13
Ohadשיהיה שבוע טוב15:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!