/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/14/#ubuntu-vn.txt

vubuntor630mọi người có thể cho em hỏi về hook trong c02:51
vubuntor630như thế nào đc koo02:51
Crablinghook gì ở đây?02:52
vubuntor630là nhấn phím và thả phím trong một chương trình ấy bác02:53
Crablingcái đó tùy thuộc vào nền tảng02:54
CrablingC riêng không có02:54
vubuntor630oạch02:54
vubuntor630vậy em hiểu rồi02:55
=== Crabling is now known as CrabCorruptor
n0bawkCrabCorruptor: cái đó kiểu như callback thôi mà :P04:14
CrabCorruptorthì nó là callback chứ chi04:15
CrabCorruptornhưng phải tùy thuộc vào cái nền ở dưới chứ04:15
CrabCorruptorC chay làm gì có kiểu đó04:15
CrabCorruptortất nhiên làm 1 list các fp để gọi cũng là 1 cách04:15
n0bawkC chay toàn hidden feature thôi :))04:19
CrabCorruptorkiểu gì nó cũng express được mà, nhưng chắp vá đến đâu thôi04:20
=== Tux|zZz is now known as _Tux_
=== CrabLarvae is now known as CrabBot
=== CrabBot is now known as InfestedCrab
=== Cua is now known as CrabLord
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Cua is now known as CrabLord
=== CrabLord is now known as FatCrab
HieuykhoaFatCrab:  dám kick anh hả15:39

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!