/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/23/#ubuntu-vn.txt

=== Cua is now known as CoconutCrab
=== CoconutCrab is now known as SaltCrab
=== oneC4 is now known as pepperC4
vubuntor551chao cac pro minh dang sai ubuntu12.10 nhung sau khi cai xong no khong nhan duoc driver wifi cac pro giup minh voi!03:13
vubuntor551co ai giup minh voi03:15
pepperC4hem03:18
vubuntor551co ai giup minh voi03:19
pepperC4hem có đâu03:20
vubuntor551tai sao vay03:21
pepperC4 vì có xài đâu mờ biết03:23
pepperC4coi wifi hiệu gì03:23
pepperC4lên google search03:23
vubuntor551phai su dung lspci khong03:24
vubuntor551de xem wifi03:24
pepperC403:26
=== SaltCrab is now known as RottenCrab
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== pepperC4 is now known as ChiliC4
=== RottenCrab is now known as NilCrab
=== Cua is now known as NilCrab

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!