/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/24/#ubuntu-cat.txt

=== tsdgeos_ is now known as tsdgeos
=== marcelo is now known as Guest3787
Guest3787hola tothom21:09
Guest3787Sapigueu com es configura en la terminal una connexió wireless con clave wpa? es que se esta connectant però no navega. ara estic amb un cable21:10
tsdgeosuf21:10
tsdgeoswpa al terminal es una mica conyaḉ21:11
tsdgeoss'ha de configurar el wpa_supplicant i tal21:11
tsdgeosno es trivial21:11
Guest3787i et recordas com abrir el network manager com root des el terminal?21:12
Guest3787es que no em deixa modificar res com a usuari logicament21:13
Guest3787estic amb una 12.0421:13
tsdgeosnope, sorry21:21
Guest3787gracias, de totes maneres21:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!