/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/27/#kubuntu-se.txt

Flygisoftmadmax: Sett till Philip idag något?21:31
madmaxFlygisoft: nepp, han är hos sin syster och firar sin systersons födelsedag 21:58
FlygisoftAhh, ja just det21:58
madmaxtror han kommer hem imorgonkväll om ja inte mins fel21:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!