/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/29/#ubuntu-vn.txt

vubuntor146kiểu char gồm 1 byte nhưng sao lại lưu đc như thế này: #define MSG1 "All your base are belong to us!"01:24
vubuntor146char msg[] = MSG1;01:25
vubuntor146alo alo có ai trả lời giùm mình ko?01:49
=== vubuntor972 is now known as abu
abuhi all04:03
=== MeiMei is now known as dauyeuoi_embuon
=== dauyeuoi_embuon is now known as MeiMei
=== _Tux_ is now known as ChangTraiHayBuon
=== ubunxu is now known as carSick
carSick!hello16:07
ubot2Chào mừng bạn đến với kênh hỗ trợ trực tuyến của cộng đồng Ubuntu Việt Nam. Website: http://ubuntu-vn.org. Forum: http://forum.ubuntu-vn.org.16:07
SupyCrabTitle: Ubuntu Việt Nam | Ubuntu - Linux for Human Beings (at ubuntu-vn.org)16:07
=== carSick is now known as Ubunxu
=== ChangTraiHayBuon is now known as _Tux_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!