/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/30/#ubuntu-vn.txt

vubuntor388hu hu bản 12.04 này dùng tiếng việt ah mấy bác15:24
vubuntor388:(15:24

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!