/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/01/#ubuntu-cat.txt

alexmhola wagafo, ets el segon en arribar a la no-reunió ;-)20:42
alexmbé, després d'aquesta no-reunió, retiro per avui21:02
alexmapa, bona nit :p21:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!