/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/11/#ubuntu-cat.txt

nigulhola! algú em dóna un cop de mà?18:08
nigulhe comprat un ordinador sense sistema i estic instal·lant Ubuntu...18:08
nigultinc una mica de por perque no sé si podré fer tot el que feia amb el meu difunt windows18:10
nigulbueno, veig que no hi ha ningú, ja passaré en un altre moment18:25
nigulsalut!18:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!