/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/11/#ubuntu-vn.txt

MeiMeiC4NoC: h cua k ở đây là k vào luser đc òi09:02
C4NoCMeiMei: uh09:02
n0bawktên cua ban hết vào từ web rồi :309:22
n0bawkác thế chứ >:309:23
MeiMein0bawk: ban sạch hả anh09:23
n0bawkMeiMei: em vào bằng xchat hoặc pidgin thì ko sao09:23
n0bawknhưng vào từ web của freenode thì ko đc09:23
MeiMein0bawk: ông ý giữ an toàn cho luser09:23
MeiMei:D09:23
MeiMeinên h em cũng chịu09:24
n0bawkò09:25
MeiMein0bawk: thế anh k bỏ unban đc ha :)09:26
n0bawkMeiMei: anh quên hết rồi còn hớ gì đâu :D09:37
MeiMei:)09:38
vubuntor747cac bac cho e hoi e cai lai ubuntu 12.10 thi cai xong vao khong thay o cung dau nua cac bac giup e voi11:34
vubuntor747ako11:34
vubuntor747ako11:36
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as _Tux_
vubuntor222mấy bạn ơi16:21
vubuntor222mình mới cài lubuntu 12.04 nhưng không có âm thanh16:21
vubuntor222bây giờ phải làm sao16:21
vubuntor222ai giúp mình với16:25
vubuntor395cac bac oi giup e voi18:13
vubuntor395may e dung ubuntu 12.1018:14
vubuntor395e cai phan mem gi no cung doi mak roi e nhap vao no lai out ra va hien bang thong bao18:14
vubuntor395loi ubuntu : an application is attempting to perform an action that requires privileges authen is required to perform this action18:14
vubuntor395co gang vao ma khong the nao vao duoc18:14
vubuntor395cu go mat khau vao no lai nhay ra bat nhap mk lai18:14
vubuntor395cac bac giup e voi18:15
vubuntor395alo18:15
vubuntor395khong ai giup e ah18:15
vubuntor395alo18:16
vubuntor395alo18:16
vubuntor395cac bac oi giup e voi nao18:17
vubuntor395oh khong ai giup e ah18:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!