/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/06/25/#kubuntu-se.txt

Philip5Flygisoft: hur är det med mr trigger idag då? känner du dig som en ny människa? ;)12:53
=== asdasd is now known as maxjezy
maxjezywebe Philip518:35
Philip5danke schön18:37
maxjezydet var 2.8 20 mm21:20
maxjezyoch 45 mm 2.8 tilt shift21:21
maxjezyfunderar på att köpa båda21:21
maxjezyfocus var riktigt mjuk och fin på 20 mm21:22
Philip5var det d-varianten av 20mm?21:46
Philip5vad skulle han ha?21:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!