/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/08/#ubuntu-vn.txt

=== vubuntor430 is now known as ncbawk
vubuntor511cho hỏi cách cài ubuntu nha mọi người??04:36
vubuntor511aaoooooooooollloooo04:39
vubuntor511???04:39
=== electr0n1 is now known as xclarke
=== xclarke is now known as electr0m
=== electr0m is now known as electr0n_
tdan!hi05:48
ubot2`Chào bạn!05:48
lewtdshi05:53
lewtds!hi05:53
ubot2`Chào bạn!05:53
lewtds_Tux_ ơi, sửa cái !hi thành hi không đi05:54
lewtdscó bác nào trên này theo dõi Ubuntu Touch k?06:09
lewtdshttp://www.jonobacon.org/2013/07/05/dogfoodable-core-apps/06:09
lewtdsthấy lão core dev này nói đội phát triển bên đấy dùng hằng ngày trên điện thoại cá nhân rồi06:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!