/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/22/#ubuntu-vn.txt

=== n0bawk` is now known as n0bawk
=== Cua is now known as Cua|away
=== Cua|away is now known as Cua
vubuntor899moi nguoi biet phan mem nao fake ip cho ubuntu khong03:17
vubuntor899khong ai biet cach fake ip aha03:20
Cuakhông03:20
=== Cua_ is now known as CorncobCrab
vubuntor472mấy bạn ơi cho mình hỏi05:40
vubuntor472mình xài lubuntu 13.0405:40
vubuntor472vậy làm sao để bật ibus lên vậy05:41
vubuntor472trong công cụ hệ thống mình bấm ibus mà nó hong hiện lên gì hết05:41
=== lewtds|dota is now known as lewtds
=== lewtds is now known as Guest59776
=== lewtds_ is now known as lewtds
vubuntor506Umm anyone seen the Crab lately?11:49
vubuntor399chao moi nguoi, co ai cho minh hoi 1 van de ve DNS dc ko?17:15
lewtds?17:33
lewtds!ask17:33
ubot2`Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!17:33

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!