/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/28/#ubuntu-vn.txt

=== vubuntor239 is now known as MeiMei
=== CoconutCrab is now known as Crab|away
vubuntor055tên phần mềm đưa bộ cài ubuntu lên USB là tên gì vậy bác09:52
=== Crab|away is now known as Cua
=== Cua is now known as LoveCrab

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!