/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/25/#ubuntu-vn.txt

=== _Tux_ is now known as Tux|AFK
vubuntor920hi09:07
=== Tux|AFK is now known as _Tux_
vubuntor586mọi người cho em hỏi có cách nào để thực hiện các phép tính khi soạn thảo bằng nano editor không à?11:24
=== Cua is now known as CuaXin
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as _Tux_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!