/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/30/#ubuntu-vn.txt

vubuntor175ai co phan mem dong ho dem nguoc tren ubuntu khong co minh xin voi00:04
n0bawkgoogle chắc có :))00:05
vubuntor175minh da thu tim nhung ko ra, cuu minh voi00:06
vubuntor175o ben win thi co, ko co thi minh viec vao C#, gio ben nay cai gi cung moi, cai gi cung la5 het, help me00:07
=== linuxlite1969 is now known as convoi
n0bawk:300:48
convoichào n0bawk01:18
n0bawkhello01:24
=== vubuntor566 is now known as kid_
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== vubuntor230 is now known as MeiMei
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== yiyeon is now known as noeyiy
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== linuxlite1969 is now known as convoi
=== Cua_ is now known as Cua
=== linuxlite1969 is now known as convoi
* Cua đưa chuột ra dọa convoi 07:59
* convoi chạy vãi cả lông đuôi ra room08:40
Cuahmm, voi này lag quá08:41
Cuadelay mất 40s08:41
Cua40p*08:41
* convoi đang phải cho con ăn bác ợ08:41
Cuaokay08:42
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
Liberoxin chào13:46
=== linuxlite1969 is now known as convoi
convoinickserv identify ilovecua15:37
convoiặc15:37
Cua:-\15:37
Cuaokay15:37
* Cua tặng convoi 1 bầy chuột15:37
convoichuột đồng mới chịu15:39
Cuamitsumi cụt đuôi15:39
convoioh wireless mouse, it's ok15:39
Cuakhông, bị chuột thật cắn15:40
convoiCua chắc làm tiệm net15:40
convoisao flash video trên trình duyệt của mình xem nó không mượt nhỉ? hình ảnh giựt giựt15:58
Cuachắc video driver vui tính :316:00
convoidriver chuẩn nhưng mình dùng Jupiter để giảm hiệu năng, tránh overheat16:01
Cuawat za16:01
Cuahmm16:01
Cua11h rồi16:02
* Cua lăn ra chết16:02
convoidù có dùng Max Performance trong Jupiter thì cũng dzị16:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!