/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/10/24/#ubuntu-vn.txt

=== _Tux_ is now known as _xxx_yyy_zzz
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== CoconutCrab is now known as LostCrab
=== chungbd is now known as chungbd|away
nguyentrungtin06có ai không11:14
nguyentrungtin06hú le11:14
nguyentrungtin06hé lô11:14
nguyentrungtin06:D11:14
LostCrab?11:14
nguyentrungtin06hi <LostCrab>11:14
LostCrabokay11:15
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
nguyentrungtin06:D11:19
* LostCrab bò bò đi11:20
nguyentrungtin06=))11:34
vubuntor308có bro nào ở đây ko14:11
vubuntor308cho mình hỏi 1 tí14:11

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!