/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/03/#ubuntu-vn.txt

vubuntor251Chào mọi người. Mình là mem mới sử dụng ubuntu. Hiện nay mình đang cần phải cài hệ quản trị postgresql lên máy chủ chạy ubuntu. Tuy nhiên sau khi mình install postgresql thì lại không tìm thấy thư mục etc/postgres/ . Mình đã thử nhiều cách trên mạng hướng dẫn nhưng vẫn không tìm ra phương pháp. Mọi người nếu ai rành vấn đề này chỉ hộ mình08:11
vubuntor058ad oi cho emhoi cai13:54
vubuntor058:T có ai onl ko đó14:01
kid__!ask14:01
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!14:01
Stanley00!hi14:01
ubot2Chào bạn!14:01
Stanley00hỏi xong rồi biến mất luôn :(14:07
_Tux_Stanley00: gọi xem có ai không ấy mà14:11
_Tux_=))14:11
Stanley00@@14:12
=== _Tux_ is now known as TuxVoDung
vubuntor752bash: syntax error near unexpected token `newline'16:23
vubuntor752loi khong vao ubuntu software center khi cai x-unikey16:24
vubuntor752sau khi dung len apt-get check thi bao loi : E: The package x-unikey needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it.16:25
TuxVoDungvubuntor752: google fix lỗi x-unikey zj3t3mju16:25
=== TuxVoDung is now known as _Tux_
vubuntor752haizz van bi sudo apt-get install libgtk2.0-bin Reading package lists... Done Building dependency tree        Reading state information... Done E: The package x-unikey needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it16:39
vubuntor789van khong duoc may bac oi16:49
vubuntor789khi cai x-unikey lam gio khong vao duoc ubuntu software center16:50
vubuntor789day la loi khi mo ubuntu software center trong cerminal16:51
vubuntor789 'NoneType' object has no attribute '__contains16:51
_Tux_1Má nó17:29
_Tux_1chơi Game có một tí17:29
_Tux_1mà nó tự crash vì nóng quá17:29
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as _Tux_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!