/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/16/#kubuntu-se.txt

FlygisoftPhilip5: Ingen mer info om YN master triggern?18:20
Philip5Flygisoft: nä inte mer än att det är sagt sedan tidigare att den ska börja säljas i mitten av december18:56
Philip5Flygisoft: har inte du en nikon d5100 eller d5200? såg att de fått firmware updates. har du uppdaterat sedan flera dagar tillbaka ?!20:29
Philip5optimerar energiförbrukningen bättre så batterierna ska hålla längre20:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!