/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/16/#ubuntu-vn.txt

=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
vubuntor356chào mấy anh cho em hỏi rm -rf /! khác gì rm -rf /* và lệnh safe-rm có để làm j ạ03:46
vubuntor356ý em là công dụng03:46
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
vubuntor357Hi07:59
vubuntor357Có ai ở đó không ạ07:59
vn151502510cứ hỏi, nhưng trả lời được thì chưa chăc08:01
vn151502510!ask08:01
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!08:01
vubuntor357Mình đang xài Ubuntu 12.04 TLS, và giờ muốn cài draftSight nhưng khi cài nó báo lỗi: Can't install libgl1-mesa-glx:i386. Nhờ mọi người hỗ trợ giùm.08:04
vn151502510chính xác thì nó báo lỗi thế nào?08:06
vn151502510`sudo dpkg -i draftSight.deb` báo gì?08:10
vubuntor357Cái này mình chưa thử08:11
vubuntor357Mình đã cố để cài libgl1-mesa-glx:i386 nhưng cũng không được08:12
vn151502510sudo apt-get install libgl1-mesa-glx08:13
vubuntor357OK08:13
vubuntor357Mình sẽ thử lại08:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!