/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/19/#ubuntu-vn.txt

vubuntor770anh oi . giup e voi. e moi dung Ubuntu 13.1002:51
vubuntor770em ko cai dc skype + teamview02:51
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
vubuntor770hj anh03:07
redlotushttps://help.ubuntu.com/community/Skype03:08
SuperLuser[ Skype - Community Ubuntu Documentation ] - help.ubuntu.com03:09
redlotusteamviewer down gói .deb về rồi dùng dpkg mà install03:09
vubuntor582hj anh03:17
redlotus!ask03:20
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!03:20
_Tux_redlotus: ở đây thi thoảng người ta vào chào rồi đi ra thôi03:29
_Tux_thế nên cứ đợi người ta hỏi cho nó chắc03:29
redlotus_Tux_: thì lúc trước em cũng cắm mặt ở đây suốt mà =)). Hỏi xong chưa kịp trả lời đã bay đâu mất tiêu =))03:30
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== ChongMei is now known as Crabbie
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
StuffyCrabhttp://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/11/131118_traffic_accidents_state_and_religion.shtml11:57
StuffyCrabopsie11:57
SuperLuser[ Cầu siêu để đối phó tai nạn giao thông? - BBC Vietnamese - Việt Nam ] - www.bbc.co.uk11:57
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== StuffyCrab is now known as SinfulCrab
=== SinfulCrab is now known as ShameCrab
=== ShameCrab is now known as ShamefulCrab
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as _Tux_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!