/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/23/#ubuntu-vn.txt

vubuntor354xin chào các bạn ! Bạn nào có biết phần mềm nào quản lý màn hình (chia màn hình thành nhiều workspace) để quản lý các trình đang chạy hiệu quả hơn, cho bình biết tên với, thanks05:21
=== chungbd is now known as chungbd|away
vubuntor561mình mới cài ubuntu,nhung phần mền chơi nhạc và video mặc dịnh của ubuntu không xem dược thì làm thế nào ạ13:09
vubuntor561không có ai ạ13:11
CoconutCrab!ure13:13
ubot2ubuntu-restricted-extras: đây là một gói sẽ cài đặt codec cho các địnhdạng nhạc và phim, một số font của Microsoft,unrar, Java, flashPlugin, và gói để chơi DVD v.v... Để cài đặt, bạn vào Software Center, tìm gói này và đánh dấu để cài đặt(xem !sc). Xem thêm: https://help.ubuntu.com/community/RestrictedFormats/PlayingDVDs13:13
SuperLuser[ RestrictedFormats/PlayingDVDs - Community Ubuntu Documentation ] - help.ubuntu.com13:13
vubuntor561cảm ơn bạn nhé13:15
=== CoconutCrab is now known as LuckyCrab

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!