/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/25/#ubuntu-vn.txt

=== chungbd|away is now known as chungbd
=== CoconutC1ab is now known as CoconutCrab
=== CoconutCrab is now known as Shutiner
=== _Tux_1 is now known as Tux|Windoof
vubuntor648minh bi loi nay thi lam sao: compiz (core) - Error: Plugin 'opengl' not loaded.09:19
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== CoconutCrab is now known as Crab2
Stanley00Bạn đã bị cấm tham gia vào diễn đàn.14:27
Stanley00Hãy liên hệ với người quản trị để biết thêm thông tin.14:27
Stanley00Nguyên nhân dẫn đến việc bạn bị cấm tham gia là: Spammer14:27
Stanley00Địa chỉ IP của bạn đã bị cấm.14:27
Stanley00@@14:27
* Crab2 nhìn Stanley00 lắc đầu14:27
Crab2có gì mà phải spam nhau thế, quảng cáo có gì khó đâu, thiếu gì cách làm tử tế14:27
Stanley00không có quyền đụng chạm tới router...14:27
Crab2công ty có ép thì cũng chọn chỗ khác14:28
Stanley00éo reset ip được :(14:28
Crab2ai lại chọn #ubuntu-vn làm chỗ spam bao giờ14:28
Crab2:-<14:28
Crab2tsk tsk tsk14:28
Stanley00Crab2: router lấy ip động mờ... xui xẻo thế nào dính cái ip này @@14:28
Crab2thôi14:28
* Crab2 cũng thông cảm cho Stanley00 mà14:28
Crab2cũng có những lúc bần cùng bí bách phải spam nhau thiệt14:28
Crab2:-<14:28
Stanley00@@14:28
Crab2rút kinh nghiệm lần sau spam chỗ khác nhé14:28
Stanley00"A"14:29
afterlastangel"B"14:29
Stanley00mà ai code cái block này ấy nhỉ? đa số ip VN là ip động, ban kiểu này thì không ổn tí nào14:33
* Crab2 bò bò lên phô rum14:33
Stanley00điển hình như trường hơp của /me này :(14:33
Crab2hình như mình cũng là mod chớ bộ14:34
Stanley00Crab2: thế sn bỏ ban được không?14:34
Crab2Nguyên nhân dẫn đến việc bạn bị cấm tham gia là: Spammer14:34
Crab2Địa chỉ IP của bạn đã bị cấm.14:34
Crab2huehuehue14:34
Crab2:'314:34
Stanley00@@14:34
* Crab2 đá đá afterlastangel 14:34
afterlastangel???14:36
Crab2^ đọc lên vài dòng14:37
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK
afterlastangelặc ặc14:57
afterlastangel:-s14:57
afterlastangelnhớ password rồi à Crab2?14:57
Crab2yup14:57
Crab2:-\14:57
afterlastangelban IP sa được trời14:57
afterlastangel:-s14:57
Crab2auto ban ấy mà14:58
afterlastangelnick nào đâu :-s14:58
Stanley00afterlastangel:  Stanley_00, cơ mà nó ban theo IP ấy :(14:58
afterlastangel:-s14:58
afterlastangelko hiểu lun14:58
=== Tux|AFK is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!