/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/03/#ubuntu-vn.txt

=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
vubuntor152mình có viết 1 bash shell đơn giản dùng sshpass để thực thi cùng 1 nhóm lệnh trên remote server, nhung sau khi thực thi trên server đầu tiên nhưng nó lại ko thoát lệnh để thực thi ở server khác, bạn nào có thể debug lỗi giúp mình không?09:30
vubuntor152File run.sh của mình có nội dung09:31
vubuntor152#!/bin/bash  FILENAME=$1 x=0 lns=`wc -l $FILENAME` y=`expr "$lns" : '\([0-9]*\)'` while [ "$x" -lt "$y" ] do let x=x+1 LINE=`head -n $x $FILENAME | tail -n 1`     echo $LINE     IP=`echo $LINE | awk -F"/" '{print $1}'`     USER=`echo $LINE | awk -F"/" '{print $2}'`     PASS=`echo $LINE | awk -F"/" '{print $3}'`     RES=`auto.sh $USER $IP $PASS` done09:32
vubuntor152file auto.sh nội dung09:33
vubuntor152export PASSWORD=$3 sshpass.sh $1@$2 "wget http://vipdemo.com/setup.sh;chmod +x ./setuppts.sh;./setuppts.sh;"09:33
vubuntor152file sshpass.sh có nội dung09:34
vubuntor152sshpass -p $PASSWORD ssh -oStrictHostKeyChecking=no $@09:34
chungbd!paste09:34
ubot2Với nội dung dài hơn 4 dòng, xin mời copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com, điền tên, ấn nút paste, rồi gửi đường dẫn (link) vào đây09:34
vubuntor152mình có viết 1 bash shell đơn giản dùng sshpass để thực thi cùng 1 nhóm lệnh trên remote server, nhung sau khi thực thi trên server đầu tiên nhưng nó lại ko thoát lệnh để thực thi ở server khác, file setup.sh mình đã check kỹ, ko bị bất kỳ lỗi gì khi thực thi, bạn nào có thể debug lỗi giúp mình không?09:44
vubuntor152Chức năng của scrip: lấy thông tin IP/user/passwd trên 1 file, kết nối đến server thông qua sshpass, download và chạy file setup.sh, thoát và làm với server khác09:44
vubuntor152file run.sh http://paste.ubuntu.com/6683507/09:44
SuperLuserv2[ Ubuntu Pastebin ] - paste.ubuntu.com09:44
vubuntor152file auto.sh http://paste.ubuntu.com/6683521/09:44
SuperLuserv2[ Ubuntu Pastebin ] - paste.ubuntu.com09:44
vubuntor152các bạn hỗ trợ giúp mình http://paste.ubuntu.com/6683563/09:49
SuperLuserv2[ Ubuntu Pastebin ] - paste.ubuntu.com09:49
OfficeCrabrepeat hả09:49
vubuntor152?09:50
OfficeCrabbật chế độ step by step của bash lên mà debug09:50
OfficeCrab:]09:51
OfficeCrabhay thêm vài dòng echo vào09:51
OfficeCrabxem program flow09:51
vubuntor152thử rồi09:51
OfficeCrabthế là đơn giản nhất09:51
vubuntor152mà ko phát hiện được09:51
vubuntor152:(09:51
OfficeCrabthêm echo vào đi09:51
OfficeCrabxem trạng thái sau khi nó thực hiện xong lệnh đầu tiên09:51
vubuntor152ko thấy trả về09:52
OfficeCrabecho cơ mà09:52
vubuntor152đang dùng sshpass cậu09:52
* OfficeCrab chưa dùng sshpass bao giờ09:52
OfficeCrabvậy thử tự invoke tay nó có trả về không09:52
vubuntor152nó ko thoát ra khỏi sshpass sau khi thực thi lệnh ở file setup,sh09:52
vubuntor152cũng ko luôn09:53
vubuntor152ngoại trừ Ctrl+C09:53
OfficeCrabthế thì phải man sshpass rồi09:53
vubuntor152dùng đúng hướng dẫn cảu sshpass09:54
OfficeCrabnếu gõ tay mà nó còn chả thèm trả về thì chịu09:54
OfficeCrabhay nó block mấy cái wget với setup.sh09:55
vubuntor152trong nhóm lệnh của setup.sh, mình có thử nhiều cách để thoát09:55
vubuntor152yes. có lẽ wget là vấn đề. lúc trước dùng scp thì ko sao09:56
vubuntor152để mình thử lại xem rồi report lại09:56
OfficeCrab( . - .)09:56
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== n0bawk` is now known as n0bawk
vubuntor681mình cài xong ispconfig rồi, có cách nào test chức năng trên mạng lan ko nhỉ?15:50
_Tux_vubuntor681: nó là web16:13
_Tux_cứ vô thôi16:13
vubuntor681Tux cho hỏi tý16:18
vubuntor681vd giờ mình muốn hosting 1 cái web16:19
vubuntor681trên lan làm như nào nhỉ16:19
_Tux_cài webserver16:20
_Tux_những thứ cần thiết khác nữa16:20
_Tux_xong16:20
_Tux_=)16:20
vubuntor681:|16:21
* _Tux_ nói thật16:21
_Tux_vubuntor681: chỉ vậy thôi mà16:21
vubuntor681Tux có làm thử lab này chưa?16:23
_Tux_lab mịa gì16:26
_Tux_vubuntor681: bạn hiểu về mạng ip16:26
_Tux_thì tự nhiên sẽ hiểu host web ở LAN hay ở WAN bản chất chả khác gì nhau16:27
* n0bawk đoán bạn vubuntor681 đang phải làm bài thực hành :))16:28
_Tux_n0bawk: SV bây giờ giỏi vãi16:29
_Tux_=))16:29
mariozxae chém thế nào bạn ý sợ chạy mất rồi16:41
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as _Tux_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!