/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/06/#ubuntu-ro.txt

stefan2014neatza06:17
stefan2014se poate o intrebare?06:17
stefan2014chiar nu e nimeni pe aici?06:18
stefan2014:(06:18
stefan2014sal 07:49
stefan2014e cineva pe aici?07:49
stefan2014se poate?07:49
stefan2014o intrebare?07:50
stefan2014sal07:56
stefan2014e cineva?07:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!