/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/11/#ubuntu-vn.txt

lewtdscó chiến sỹ nào ở HN đi xe đạp đua/địa hình k? Chiều mai /me mượn :D15:30
CoconutCrabkhông ( . -  .)15:30
lewtds:<15:32
* _Tux_ vác con xe thồ ra15:33
_Tux_lewtds: mượn hem15:34
lewtds= )15:34
_Tux_con này chở được 3 tạ hàng là ít15:34
lewtdsđùa hay thật đấy?15:34
_Tux_lewtds: đùa chú làm gì15:59
_Tux_lewtds: chú biết xe ngày xưa tải đạn hem15:59
_Tux_nó đấy16:00
* _Tux_ nhà còn một chiếc16:00
lewtds=)))))))16:02
lewtdsxong /me thồ _Tux_ một vòng hồ Tây cảm tạ :v16:02
_Tux_1 vòng Hồ Tây khoảng ~20km16:03
_Tux_xe thồ đi với tốc độ lớn hơn đi bộ 1 tí16:03
CoconutCrab14 km thôi16:39
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!