/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/12/#ubuntu-vn.txt

vubuntor420cho e hỏi tại sao e ở nước Nga ko thể vào trang ubuntu này được mặc dù rất muốn vào:!00:32
vubuntor420e vào diễn đàn thì bị chặn... hic hic00:34
Tux|Windoofcha chả04:26
Tux|Windoofphone bây giờ 2G RAM nhan nhản04:26
Tux|Windoof=))04:26
n2i1 person in room :|04:27
=== _Tux__ is now known as _Tux_
vubuntor753ai huong dan minh go tieng viet trong ubunto voi, or gui link cho minh cung dc10:49
_Tux_vubuntor753: bạn dùng Ubuntu phiên bản nào?10:57
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!