/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/13/#ubuntu-no.txt

Malinuxnår man legger noe i /etc/rc1.d som skal starte når man starter ubuntu-server, må kommandoen stå uten sudo foran?20:59
Malinuxfor den starter nemlig ikke opp20:59
Malinuxmens det andre som står der, gjør det20:59
RoyKom du ikke er root, må du bruke sudo21:07
RoyKdet er jo bare symlinker som lages der21:08
Malinuxok22:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!