/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/22/#ubuntu-cat.txt

odoronooohola. tinc un problema amb el grub... si algú té temps de donar-me un cop de mà? :)22:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!