/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/22/#ubuntu-no.txt

Mathiasmulig å rebinde noen taster?20:31
Mathiasser at ikke alle kombinasjonene blir brukt, (i.e. altgr+(shift+)N20:31
Malinuxkan jeg: sudo dd if=/dev/sdX of=/dev/sdY/<navn på backup av disken>.img    ?22:27
Malinuxskal lage et speil av en disk, så hun som eier den kan gå igjennomd en på maskina si22:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!