/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/26/#ubuntu-vn.txt

vubuntor1012 các bác cho em hỏi cái này07:21
vubuntor101em mới dùng debian07:21
vubuntor101em thấy nó có cái phần mềm quản lý gói07:21
vubuntor101giống như ubuntu bản cũ07:21
vubuntor101nhưng tìm hoài không ra07:22
vubuntor101không biết nó tên gì07:22
vubuntor101các bác chỉ em với được không07:22
vubuntor101http://debianhelp.files.wordpress.com/2011/11/debian6_software_centre.png?w=47407:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!