/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/29/#ubuntu-cat.txt

jordisayoldpm: ha tornat el que tenia problemes amb el portàtil?16:52
dpmbones jordisayol, no ho sé, no he estat seguint gaire IRC avui16:58
jordisayoldpm: d'acord, merci. per cert, ahir vaig dir una cosa incorrecta. el programa que et vaig passar No escriu al disc dur. la diferència és que fa lectures repartides per tot el disc dur, i no lectures seqüencials17:02
dpmah, ok17:02
jordisayoldit això, el programa Discs de l'Ubuntu em dona aquest rati de lectura mitjana: 216,1 Mb/s17:07
jordisayoltot i no ser masoquista, m'agradaria saber quin resultat et dona el teu SSD17:07

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!