/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/02/05/#ubuntu-vn.txt

=== _Tux_ is now known as Tux|AFK
=== kid__ is now known as Demons
=== Tux|AFK is now known as _Tux_
=== CoconutCrab is now known as RottenCrab
vubuntor488Các pro ơi, máy tính của em cài u12.04, nó báo thế này là bị làm sao vậy. Hard disk problems detected15:15
RottenCrabnổ ổ cứng rồi còn gì15:15
vubuntor488nhưng sao vẫn chạy ầm ầm đây này, chỉ mỗi tội, khi khởi động đang chạy được một tí thì nó báo như vậy15:16
RottenCrabờ thì nó chưa chết hẳn15:17
RottenCrabngoắc ngoải thôi15:17
vubuntor488Em đang sử dụng nó để hỏi các Pro15:17
RottenCrabtrong vòng 10 ngày nó sẽ thăng15:17
vubuntor488liệu có trình sửa chữa nào khắc phục được không,15:17
RottenCrabkhông15:19
RottenCrabhỏng phần cứng thì vậy thôi15:19
vubuntor488wa, thế là em lại chuẩn bị mất kinh phí đây,15:19
RottenCrabtưởng hôm trước bảo rồi? :-\15:19
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as _Tux_
=== chungbd is now known as chungbd|away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!