/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/03/01/#ubuntu-cat.txt

mixtlihola bon dia06:52
mixtliEstic intentant instalar Ubuntu 13.10 a un ordibar vell i no es pot.06:54
mixtlialgú sap per què?06:54
mixtliSembla que pot ser de la targeta gràfica. però no sé ben e si pot ser això06:55
mixtlipenseu que no tinc molta idea de aquest sistema operatiu06:56
jordisayolcom és aquest ordinador? quines característiques de maquinari té?06:56
jordisayoltipus de cpu, memòria, etc.06:57
mixtliés un pentium 3, amb 1gb de memoria, 10g de HD, però sabria dir-te la tergeta gràfica perquè està integrada a la placa base06:58
jordisayoltens manual de la placa mare?06:59
jordisayolo saps el model exacte?06:59
mixtlila intenció meva és fer proves en aquest ordinador per despres instalar-lo als altres tres que tinc06:59
jordisayolaha06:59
jordisayolha de ser ubuntu?07:00
jordisayoles que darrerament Ubuntu s'ha tornat força glotó de recurdod07:00
mixtliha de ser linux07:01
jordisayols/recurdod/recursos/07:01
mixtlihe trobat el manual de la placa base07:01
mixtlidiu que és un pentium 4 2.8Ghz07:01
jordisayoli la tarja gràfica?07:02
mixtliamb DDR 512Mb07:02
mixtlila targeta gràfica és T.gràfica Real 3D 256bits 64MB SMA07:02
mixtlino diu res més07:03
jordisayolhttps://help.ubuntu.com/community/Installation/SystemRequirements07:05
jordisayolsuposo que has provat d'arrencar l'ordinador amb el cd oi? que ha passat?07:06
jordisayolla iso que has baixat és la versió desktop?07:07
jordisayolhas baixat la versió de 32 bits?07:10
mixtlilsi és la versió de cd07:42
mixtlii si és la versió desktop de 3 bits07:43
mixtli32 bits07:43
mixtlisembla que comença bé però després quan ha de cambiar a la pantalla gràfica...07:44
mixtlila pantalla és fa negra i cmence a parpadejar. com si volgues corre07:46
mixtliperò no fa res més07:47
mixtlihe provat de instalar versions més antigues i fa el mateix.07:48
josepgallartbona nit a tots21:00
rafael_carreras####################################################21:01
rafael_carrerashola, bon vespre21:02
josepgallartbon vespre21:02
rafael_carrerasesperem una miqueta, josepgallart, que el wagafo segurament vindrà21:03
josepgallartok jo pensava que no podria21:04
alexm`bona nit21:04
josepgallartcom a anat la jornada?21:04
alexm`prou bé21:04
alexm`he estat piulant i fent fotos21:05
=== alexm` is now known as alexm
josepgallartes que soc fora, al castell de Alcanizi21:05
josepgallartno e pogut mira res21:06
josepgallarti ara es el primer cop que faig serbir la tablet pet conectarme21:06
alexml'ubuntu per a mòbil ha millorat força des que ens el va ensenyar en david el darrer cop21:07
alexmara fins i tot tenen un emulador per provar les aplicacions des de l'ordinador21:07
josepgallartmen alegro ja vaig veure què bq comercialtzara un telefon21:08
rafael_carrerasbé, avui hem de mirar on podríem fer la propera ugj del 5 d'abril21:10
rafael_carrerasque ja sé que encara falta un mes, ...21:10
rafael_carrerasperò hauríem de mirar opcions21:11
rafael_carrerasla veritat és que no he fet cap crida a les llistes per preguntar si hi ha algun interessat a allotjat la ugj21:11
rafael_carrerasestaria bés fer-ho :-)21:12
rafael_carrerasalgú reconda que se'ns hagi ofert algú?21:12
wagafobona nit, la qüestió és que hi hagi suficient gent, perquè si som poquets la podem fer en qualsevol lloc21:12
alexmi el lloc que proposava la martina?21:13
alexmper una ugj seria suficient, oi?21:13
rafael_carrerassí clar21:14
rafael_carrerasno hi havia caigut21:14
wagafoel lloc de la Martina està bé per a una festa, però per a una UGJ potser no s'entendria massa, la qüestió és apropar Ubuntu al barri21:14
alexmjo tinc una idea per fer durant la ugj, ja us ho vaig comentar però no sé si ho recordeu21:14
rafael_carrerasjo no :-D21:14
alexmbé, parlem primer del lloc21:15
rafael_carrerasus sembla bé que li pregunti a la Martina?21:15
alexmtens raó wagafo, però les UGJ serveixen per conèixer llocs que després podem utilitzar per les festes21:15
alexmés com un stage abans de començar la temporada21:15
wagafoho dic perquè no generi expectatives, però suposo que la Martina ho entendrà21:16
alexmla idea de la UGJ és que serem pocs i la majoria de gent de l'equip21:16
alexmno és un esdeveniment perquè la gent vingui a aprendre què és l'ubuntu21:16
alexmés una reunió de treball21:16
wagafosí, alexm, per això ho dic21:17
alexmpoden venir, és clar, però la idea no és fer el mateix que en una festa21:17
alexmpotser si us comento la meva proposta us convenceré21:17
wagafobé, si li demanem a la Martina li hem d'aclarir bé de què es tracta, i que serveix també perquè coneixem el lloc21:18
rafael_carreraswagafo: sí21:18
wagafoalexm jo recordo que tenies una idea, però no me'n recordo quina era 8-(21:18
alexmel que voldria fer és preparar el servidor dels miralls perquè serveixi també les imatges d'instal·lació21:18
alexmper xarxa21:19
wagafod'acord, ara sí21:19
alexmcrec que és una idea que potser també els interessarà a la martina i companyia21:19
wagafosí, ells estan interessats en instal·lacions i imatges, no?21:20
alexmper això mateix21:20
wagafobé, per mi doncs endavant en demanar-li a la Martina21:21
josepgallartper mi ok21:21
rafael_carrerassí, trobo que és bona idea i que em de seguir donant-los suport21:21
alexmperfecte, a veure si li sembla bé21:22
rafael_carrerasjosepgallart: et sembla bé?21:22
josepgallartsi si:-)21:22
rafael_carrerasmolt bé, doncs quedem així21:24
rafael_carrerasalguna cosa més?21:24
wagafoSí, jo tinc una cosa21:25
alexmquan en dpm ens enviï la presentació d'avui l'hauríem de penjar a la web d'ubuntu.cat21:25
wagafoHa desaparegut el material d'Ubuntu, se'l va portar un noi de barba...21:25
alexmxD21:26
josepgallartquin material?21:26
alexmostres, doncs ara que ho dius, l'he trobat al carrer i me l'he endut a casa ;)21:27
wagafoEstàs en totes, alexm21:27
alexmjosepgallart: en wafago fotent-se de mi :)21:27
josepgallarta ok21:27
alexmwagafo: ja hem quedat amb en rafael_carreras que demà li torno21:27
wagafoen wafago té som i se'n vol anar a dormir21:27
alexmau doncs, a dormir tothom21:28
rafael_carrerassí, jo també21:28
rafael_carrerasbona nit a tothom21:28
josepgallartbona nit desde el matarranya21:28
wagafobona nit21:28
wagafodes de Montargull, La Noguera21:28
rafael_carreras####################################################21:28
wagafola meva sogra és d'Alacón, prop d'on ets, josepgallart21:29
wagafobona nit21:29
josepgallartsoc al parador de Alcañiz, una pasada21:29
josepgallartbona nit21:30
wagafoDeu estar bé, que ho passis bé21:30
wagafomarxo doncs21:30
josepgallartgracies o aprofitarem21:30

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!