/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/03/02/#ubuntu-vn.txt

ditva@Chungbd cho mình hỏi03:51
ditvako hiểu sao mà cứ khi khởi động lại thì chuẩn bị đến cửa sổ login lại treo máy03:51
ditvakhông vào đc cả các cửa sổ Ctr Alt F1,03:52
ditvaCtrl Alt Del thì lại khởi động lại03:52
vubuntor935Xin chào! Nếu tôi muốn cài 1 app/tool nào đó vào thư mục /home/tentui/apps thì có cách nào không?08:31
_Tux_vubuntor935: tự biên dịch lấy mà xài08:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!