/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/04/22/#ubuntu-vn.txt

=== chungbd|away is now known as chungbd
vubuntor868khac phuc am thanh08:51
vubuntor868huong dan khac phuc am thanh trong Ubuntu08:52
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== kid___ is now known as kid__
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== CoconutCrab is now known as SpiralCrab
vubuntor578xin chào21:13
vubuntor578có bạn nào bị chăn vào forum ubuntu vì lí do spammer21:14
vubuntor578mặc dù trước giờ mình chưa vào forum lần nào21:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!