/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/04/23/#ubuntu-vn.txt

=== chungbd|away is now known as chungbd
=== _electr0n_1 is now known as electr0n_
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== _electr0n_1 is now known as electr0n_
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== _electr0n_1 is now known as electr0n_
kid__vubuntor244: ping03:11
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== OfficeCrab is now known as CoconutCrab
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== CoconutCrab is now known as DriedCrab
vubuntor732các anh ơi cho em hỏi13:39
vubuntor732em mới cài ubuntu 14.0413:39
vubuntor732em thấy thư mục media nặng quá13:39
vubuntor732nên em chạy vô đó xóa mất mấy file recup.dir13:40
vubuntor732như vậy có ảnh hưởng tới hệ thống không ạ13:40
vubuntor732không hiểu sao thư mục media hơn 30gb@@13:43
vubuntor732!buss13:53
ubot2Factoid 'buss' not found13:53
vubuntor732!_Tux_13:54
ubot2Factoid 'Tux_' not found13:54
vubuntor904chao , cho minh hoi ubuntu-vn chan IP nuoc ngoai phai ko a13:58
vubuntor904xin loi minh ko co ban phim tieng anh de danh tieng viet dc13:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!