/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/09/#ubuntu-pl.txt

superwarecan someone please help me with Polski?06:25
shpaqlol06:29
superwareshpaq: hi, do you speak Polski?06:29
shpaqpolish, yes i do06:30
superwarecan you please check the Polish translation at www.resizenow.com/pl ?06:32
=== igi89 is now known as inzaghi89
Ashirensuperware: "Wybierz wiele" -> "Wybierz wszystko"; other than that its ok06:43
superwareAshiren: great, thanks!06:44
enedilhej07:48
enedilchcecie wspomóc stworzenie polskiego StackOverflow?07:49
enedilhttp://area51.stackexchange.com/proposals/72768/stack-overflow-in-polish?referrer=GDjro9yBiTPxka6Ih5Xrjw207:49
enedilwystarczy (po zalogowaniu) kliknąć "Follow" i upvotować kilka pytań, które miały do tej pory mniej niż 10 punktów07:50
mati75nie chcemy07:54
superwareAshiren: what's "Wybierz wiele..." ?07:56
Ashiren"Choose many"07:58
superwareAshiren: how would you translate: the "Select pictures..." button?07:58
AshirenWybierz obrazki...07:58
superwareok, corrected, thanks07:59
drathirbry...08:55
=== Quintasan_ is now known as Quintasan
MhrokCześć14:53
=== mateusz_ is now known as mateusz
=== keNzi_ is now known as keNzi
=== gnite_ is now known as gnite
MhrokTyle tutaj się dzieje23:38
Mhrok1st23:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!