/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/23/#ubuntu-nl.txt

lordievaderGoede middag.15:40
OerHeks:-)15:41
lordievaderHey OerHeks, hoe is het ermee?15:41
OerHeksprima prima, en met u?15:41
lordievaderGaat lekker.15:41

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!