/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/31/#ubuntu-vn.txt

vubuntor311cac pro oi cho minh xin duong link tai ubuntu 14 nha02:42
favadivubuntor311, lên trang chủ02:42
vubuntor311minh tai ve ma cai sao no phai download cai gi do02:43
vubuntor311cai cham ma lau lam02:43
vubuntor311ban gui cho minh xin duong link nha02:45
favadivubuntor311, http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/ubuntu-releases/14.04.1/ubuntu-14.04.1-desktop-amd64.iso02:46
favadinói chung lên trang chủ không biết download ở đâu thì không xài được ubuntu đâu02:46
vubuntor311thank ban nhieu nha02:47
vubuntor311may hp 6530s minh cai khong nhan driver wifi02:48
Stanley00đầu tiên, bạn có thể gõ tiếng việt không?02:48
redlotusnope :v02:48
vubuntor311máy mình là máy hp 6530s hôm bửa minh cài ubuntu 12 cài xong nó không nhận driver wifi02:52
vubuntor311phiên bản 14 này có nhận hết driver wifi không hả bạn?02:52
redlotus12 cũ quá rồi, đề nghị xài 14.0402:53
redlotushên xui02:53
redlotuscó thể nhận có thể không02:53
vubuntor311hihi02:53
redlotuschạy lệnh này xem lspci | grep Net02:54
vubuntor311nếu không nhận mình cài driver wifi bằng cách nào02:54
vubuntor311vậy là cấm dây mạng vào hả bạn02:54
redlotushiếm khi mà không nhận, chạy lệnh kia xem02:56
redlotuskhông nhận thì... xài windoze cho lành =]]02:57
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== ubungu|away is now known as ubungu
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== n0bawk``` is now known as n0bawk
=== n0bawk` is now known as n0bawk
=== n0bawk`` is now known as n0bawk
=== Tux|AFK is now known as _Tux_
=== ubungu is now known as ubungu|away
=== OfficeCrab is now known as CoconutCrab
=== CoconutCrab is now known as ShutinCrab
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== Tux|AFK is now known as _Tux_
=== n0bawk`` is now known as n0bawk

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!