/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/08/16/#ubuntu-cat.txt

rafael_carrerasbon vespre20:00
josepgallartbon vespre!!20:01
rafael_carrerasdisclaimer: sóc al mòbil i en reunió familiar20:01
rafael_carrerasno serà fàcil20:01
wagafohola20:02
rafael_carrerasla Martina encara no me n'ha dit res20:02
wagafodiran que ets un maleducat20:02
josepgallartes agost, fer reunio no es facil es agosarat ;-)20:02
wagafoels seus missatges continuen rebotant20:03
rafael_carrerasen principi, però, farem la UGJ al Raval20:03
wagafoja vam fer l'últim UGJ allà mateix20:03
rafael_carrerassí, hi havia un altre tema a tractar?20:05
wagafopenso que no20:06
josepgallartQuè hi farem?20:06
josepgallartja savem la data de la UGJ?20:07
wagafopotser deixem la confirmació de la UGJ per a principis de setembre i donem per tancada aquesta reunió, sinó al rafael_carreras el mataran20:07
rafael_carreras20:07
wagafoel UGJ és el 13 de setembre20:07
josepgallartok20:08
wagafotanca rafael_carreras i ens veiem a la propera20:08
rafael_carreraseç wagafo ja sa- què és això :-)20:08
rafael_carrerasgràcies wagafo20:09
rafael_carrerasbona nit20:09
josepgallartbona nit20:09
wagafobona nit20:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!