/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/08/21/#ubuntu-vn.txt

=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== ubungu|away is now known as ubungu
ubungu!ping04:32
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== Tux|AFK is now known as _Tux_
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
vubuntor813có bro nào cho hỏi tí11:40
vubuntor813minh muốn cài photoshop bằng wine, nhưng mà cái phần tìm file cài đặt chẳng biết làm sao luôn11:41
=== ubungu is now known as ubungu|away
vubuntor813hướng dẫn trên mạng toàn mấy bản cũ, mà mình xài wine 4.2.2 cái phần tìm file cài đặt nó khác quá11:42
vubuntor813nó cứ thông báo không tìm thấy ổ CD @@!11:44
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK
=== DopeySmurf is now known as VHNgoc
=== Tux|AFK is now known as _Tux_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!