/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/09/29/#ubuntu-vn.txt

=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
vubuntor678install snort trên ubuntu 14.0404:04
OfficeCrab.g install snort trên ubuntu 14.0404:07
SuperLuserv2OfficeCrab: http://wiki.aanval.com/wiki/Community:Snort_2.9.2.3_Installation_Guide_for_Ubuntu_12.04,_with_Barnyard2,_Pulledpork,_and_Aanval04:07
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
Didiothelo10:33
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== OfficeCrab is now known as CoconutCrab
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== CoconutCrab is now known as DriedCrab
=== chungbd is now known as chungbd|away
* DriedCrab dòm sovietw0rm 12:53
* favadi đề nghị DriedCrab kick sovietw0rm12:54
* DriedCrab trốn12:55
n0bawk`sợ viết worm?12:58
=== Tux|AFK is now known as _Tux_
DriedCrabwhy kicking?13:24
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
Didiothello14:54
DriedCrabolleh14:55
Didiotmn cho t hỏi ubuntu có ghost đc như kiểu của windows k?14:57
Didiotk biết làm thế nào14:58
DriedCrabkhông được14:58
_Tux_ubuntu lởm14:58
Didiotthế làm thế nào để khi mà máy bị hỏng hoặc lỗi thì có thể dùng 1 file nào đó để đưa máy về trạng thái lúc mình đang dùng í15:00
Didiotchứ cài mới rồi update rồi cài lại phần mềm15:00
Didiotmệt lắm15:00
DriedCrabthường thì chả mấy khi nó hỏng kiểu windows15:00
Didiotvừa dùng cái backups mà chả hiểu sao backup xong nó lên tới gần 100gb15:01
Didiotrõ là bỏ chọn /home rồi15:01
Didiothajzzz15:21
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!