/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/10/04/#ubuntu-vn.txt

=== ubungu is now known as quydo
=== chungbd|away is now known as chungbd
vubuntor102mình muốn nghiên cứu về linux thì có đề tài nào k? m.n cho ý kiến cái03:25
=== Tux|zZz is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as Tux|zZz
=== Tux|zZz is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as _Tux_
=== _Tux__ is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as _Tux__
=== quydo is now known as ubungu
vubuntor329xin chao06:53
vubuntor329xin loi con ai online khong?06:53
_Tux__không có ai online cả07:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!