/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/10/05/#ubuntu-vn.txt

chungbdlol09:14
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== n0bawk` is now known as n0bawk
vubuntor793giúp mình với17:25
vubuntor793mình dùng bản 14.04 mà root vào nó bảo là ko thay đổi đc mật khẩu17:26
n0bawknó bảo như lào?17:28
n0bawkmặc định account root ko đc enable đâu17:28
vubuntor586bị lỗi ni đây17:44
vubuntor586[IMG]https://lh3.googleusercontent.com/-gyJgWdLR2Z8/VDGDZw6OOcI/AAAAAAAAtIU/sOZsSFjoVfk/s0/IMG-20141006-00001.jpg[/IMG]17:44
SuperLuserv2[ Error 404 (Not Found)!!1 ] - lh3.googleusercontent.com17:44
vubuntor586https://www.mediafire.com/?txtlex781f6nbr417:47
SuperLuserv2[ IMG-20141006-00001 ] - www.mediafire.com17:47
vubuntor586giúp mình với17:47
n0bawkbạn phải enable account root đã17:48
n0bawkmà bạn change ở chỗ nào thế17:49
n0bawk.g enable root account ubuntu17:49
SuperLuserv2n0bawk: https://help.ubuntu.com/community/RootSudo17:49
n0bawkvubuntor586: sudo -i17:50
n0bawkrồi chạy passwd thử xem17:50
vubuntor586gõ vào dòng root đó hả?17:51
vubuntor586mình làm theo cái ni http://lebinh234.name.vn/dang-nhap-ubuntu-khi-quen-password/17:51
SuperLuserv2[ Đăng nhập Ubuntu khi quên password | LEBINH234 ] - lebinh234.name.vn17:51
vubuntor586gõ dòng lệnh đó vào chỗ nào rứa bạn17:54
vubuntor586@@17:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!