/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/11/20/#ubuntu-vn.txt

=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== ubungu is now known as quydo
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== quydo is now known as ubungu
=== ubungu is now known as quydo
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
vubuntor029xin chào mọi người... em gặp tí khó khăn với driver của card màn hình có ai rảnh giúp em với08:46
vubuntor029em dùng nvidia geforce 210 và đang dùng driver mặc định X.org.x sever08:49
vubuntor029em tải và chuyển driver sang nvidia 34008:49
vubuntor029nhưng khi khởi động lại thì lại tiếp tục dùng driver x.org.x sever08:50
MrTuxHdb`vubuntor029: mình không cái driver X.org.x sever là driver nào cả08:55
* MrTuxHdb` chả biết giải quyết thế nào08:56
vubuntor029cảm ơn bác :(08:57
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== quydo is now known as ubungu
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== n0bawk` is now known as n0bawk
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== MrTuxHdb` is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb`

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!