/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/11/22/#ubuntu-vn.txt

=== chungbd|away is now known as chungbd
=== vubuntor716 is now known as maimeo
MrTuxHdb`http://www.thanhnien.com.vn/pages/20141122/vu-san-bay-tan-son-nhat-te-liet-vi-mat-dien-do-cho-thiet-bi-co-luc-the-nay-the-khac.aspx04:23
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
vubuntor762Xin các Pro có ai biết cách cài đặt máy in canon LBP 3000 trên ubuntu 14.04 không?09:40
vubuntor762Tôi đã tìm trên google mà không có, hoặc có nhưng cài đặt không thành công09:41
vubuntor762buzzi09:41
vubuntor762Xin hỏi?09:41
vubuntor762có ai ở đó không09:42
vubuntor762Giúp với09:42
vubuntor762giúp09:42
vubuntor762giúp với09:42
=== kid__1 is now known as kid__
=== CoconutCrab is now known as Crabbie
=== n0bawk` is now known as n0bawk
=== ubungu is now known as quydo
=== MrTuxHdb` is now known as MrTuxHdb
=== Crabbie is now known as CuaMoAm
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== FlyingChicken is now known as StupidChicken

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!